Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej

Profesor

Adiunkci ze stopniem doktora habilitowanego

Adiunkci

Asystenci

Adiunkci dydaktyczni

Asystenci dydaktyczni

Doktoranci