Celem ogólnym projektu jest dokonanie wszechstronnej oceny uwarunkowań podejmowania decyzji i przetwarzania emocji w populacjach osób, u których zaburzona kontrola impulsów prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych. Na podstawie wyników przeprowadzonych dotychczas badań wybrano do projektu grupę sprawców przestępstw seksualnych oraz pacjentów uzależnionych od alkoholu. Planowane jest dokonanie analizy ze szczególnym uwzględnieniem czynników genetycznych i neurobiologicznych, które w dotychczasowych badaniach były oceniane jedynie pobieżnie lub nie były uwzględniane w ogóle.

U pacjentów włączonych do badania oznaczone zostaną funkcjonalne polimorfizmy genetyczne związane z aktywnością układu serotoninergicznego, dopaminergicznego, rozwojem mózgu oraz reakcją na stres. Zebrany zostanie wywiad dotyczący objawów psychopatologicznych i podstawowych danych demograficznych, oraz przeprowadzone będą komputerowe testy neuropsychologiczne (Stop-signal task, Iowa-gambling task, Test emocjonalny Go/No-go). Po upływie roku od pierwszego spotkania z pacjentem ocenione zostaną wystąpienie nawrotu picia lub powtórnych zachowań przestępczych.

Analizie statystycznej zostaną poddane związki pomiędzy badanymi polimorfizmami a poszczególnymi zmiennymi związanymi z podejmowaniem decyzji (impulsywnością behawioralną, poznawczą, inteligencją emocjonalną). Na podstawie uzyskanych wyników utworzony zostanie model uwarunkowań genetycznych i neurobiologicznych impulsywności oraz przetwarzania emocji w grupie sprawców przestępstw seksualnych, osób uzależnionych od alkoholu oraz osób zdrowych. Sformułowane modele zostaną następnie porównane pomiędzy sobą.