Pracownia Psychofarmakologii

Pracownia posiada wpis do ewidencji (numer 2510)  Laboratoriów Diagnostycznych prowadzonych przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
Laboratorium  posiada certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym systemie kontroli w zakresie oznaczeń stężeń leków psychotropowych.

Działalność  diagnostyczna

Wykonujemy specjalistyczne analizy w zakresie pomiaru stężeń leków psychotropowych oraz ich aktywnych metabolitów,   z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).  Badania wykonywane są na zlecenia lekarzy Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM oraz Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Sposób pobierania i transportu materiału.
Skierowanie
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022-825-20-31 do 39 wew. 343

Działalność naukowa

Główne zainteresowania i kierunki badań:
Terapia monitorowana stężeniem leku (TDM) we krwi leków psychotropowych z uwzględnieniem skuteczności, bezpieczeństwa, optymalizacji i potencjalizacji terapii zaburzeń psychicznych.
Badanie biomarkerów istotnych w patomechanizmie zaburzeniach psychicznych, jako czynników o znaczeniu diagnostycznym i prognostycznym.
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych oraz uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
Aktualnie Pracownia współuczestniczy w projektach badawczych:
„Mechanizm zmian związanych z receptorami NMDA w depresji” – kierownik: dr hab. n. med. Marii Radziwoń-Zaleskiej
„Ocena efektywności klinicznej arypiprazolu w leczeniu schizofrenii” (współpraca z Katedrą i Zakładem Chemii Leków WUM) – kierownik:  Prof. dr hab. med. Marcin Wojnar